注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

兴稳法师的博客

只有灭苦,才是修行的主题。

 
 
 

日志

 
 

明了四谛法是很重要的一件事  

2010-06-08 13:51:07|  分类: 研习佛法理论 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

明了四谛法是很重要的一件事

一、如实知见四谛也不容易

《雜阿含經卷第十五*第四O五经》中说:佛陀住在毗舍离猕猴池旁的重阁讲堂。一天,尊者阿难在早晨穿着袈裟拿着钵,进入毗舍离城乞食。途中看到有很多的离车童子,在早晨时从城内走出,到精舍的门前,比赛用弓箭射精舍门上边的小孔,箭箭都射进门孔中。

尊者阿难看到这件事后,认为这件事情很奇特,离车童子能作这样的难事。入城乞食后,收好衣钵洗好脚之后,他就往佛的住处去。来到佛的跟前,顶礼佛足,退到一旁。

对佛说:“世尊!我今天早晨穿袈裟拿着钵,到毗舍离城中乞食,看到有很多的离车童子,从城内走出,来到精舍门前,比试用弓箭射精舍门上边的小孔,箭箭都射进门孔中。我就这样的想,这件事情真是很奇特啊,离车童子能做到这样的难事呢。”

佛告诉阿难说:“你的心意是怎么样认为的,是离车童子用弓箭射门孔箭箭都射中,是个很难的事情呢?还是把一个毛发剖为一百份,再用弓箭射那个剖后的一分毛发,而箭箭都能射中,是很难的事情呢?”

阿难回答说:“破一毛发为一百份,用箭射这破后的一分毛发,箭箭都中,这个是更难的事情。”

佛告诉阿难说:“这些事情虽然很难,还不如能如实的知晓苦圣谛这个事情难,不如能如实的知晓苦集圣谛、苦灭圣谛、苦灭道迹圣谛这个事情难。如实的知晓四谛,这个事情,比射箭更加的难。”

二、明四谛法不随大众摇摆

《雜阿含經卷第十五*第三九八经》中说: 佛陀住在波罗奈国的鹿野苑中。那时,世尊告诉诸比丘说:“譬如小绵丸(棉絮)、小劫贝(植物名)花丸,放在道路上,要是有风来吹过,就会随着风吹的方向飘散开去。如同这个道理一样,沙门、婆罗门,对于苦圣谛不能如实的知晓,对于苦集圣谛、苦灭圣谛、苦灭道迹圣谛,不能如实的知晓。就应当知道,这个沙门、婆罗门会常看别人的面色,常随别人的讲说,而动摇不定。因为不能如实知晓的原故,听到别人怎么说,就顺着别人的讲说而接受,应当知道这个人他在过去时,是没有修习智慧的。”

“譬如因陀罗柱(天帝殿的柱子),是用铜或铁作成的,并深埋到地下。要是有四面八方的狂风来吹过,也不能使柱子动摇。如同这个道理一样,沙门、婆罗门,对于苦圣谛能够如实的知晓,对于苦集圣谛、苦灭圣谛、苦灭道迹圣谛,能够如实的知晓。就应当知道,这个沙门、婆罗门不用看别人的面色,不会随别人的讲说而动摇不定。因为这个沙门、婆罗门他的智慧坚固,会随着他自己本来修习的智慧,能够如实知晓四圣谛,他再听别人怎么说,也不会随着别人的不同讲说而接受或改变。所以比丘们,对于四圣谛的法,要多多的用功时常的修习,生起上进的心念,精进的去修学。”

三、不知四谛难断贪欲及苦

《雜阿含經卷第一》中说:舍利弗謂輸屢那。若沙門.婆羅門於色不如實知。色集不如實知。色滅不如實知。色滅道跡不如實知故。輸屢那。當知此沙門.婆羅門不堪能斷色。如是沙門.婆羅門於受.想.行.識不如實知。識集不如實知。識滅不如實知。識滅道跡不如實知故。不堪能斷識。

舍利弗对输屡那说:“如果沙门、婆罗门对于色(色蕴之苦)不能如实的知晓,对于色集(色苦的因缘)不能如实的知晓,对于色灭(色得清净无苦)不能如实的知晓,对于色灭道迹(达到无苦的方法)不能如实的知晓。就应当知道这个沙门、婆罗门他不堪断色(断色苦)。如同这个道理一样,沙门、婆罗门对于受、想、行、识不能如实的知晓,对于受想行识的集不能如实的知晓,对于受想行识的灭不能如实的知晓,对于受想行识的灭道迹不能如实的知晓,因此之故他就不堪断除受想行识的苦。”

四、过去未来现在诸佛都会讲说四谛法

《中阿含舍梨子相應品分別聖諦經》中说:世尊告諸比丘。此是正行說法。謂四聖諦廣攝.廣觀.分別.發露.開仰.施設.顯示.趣向。過去諸如來.無所著.等正覺。彼亦有此正行說法。謂四聖諦廣攝.廣觀.分別.發露.開仰.施設.顯示.趣向。未來諸如來.無所著.等正覺。彼亦有此正行說法。謂四聖諦廣攝.廣觀.分別.發露.開仰.施設.顯示.趣向。我今現如來.無所著.等正覺。亦有此正行說法。謂四聖諦廣攝.廣觀.分別.發露.開仰.施設.顯示.趣向。

佛陀告诉诸比丘说:“这些是正当的行为正确的说法,就是对四圣谛的广摄(广大的摄受)、广观(广大的观察)、分别(详细的分析)、发露(作显发露出)、开仰(打开呈现)、施设(建立讲说)、显示(明显的指示)、趣向(引导大众明了)。”

“过去的诸如来、无所著、等正觉,他们也有这样的正行说法,对四圣谛的广摄、广观、分别、发露、开仰、施设、显示、趣向。”

“未来的诸如来、无所著、等正觉,他们也有这样的正行说法,对四圣谛的广摄、广观、分别、发露、开仰、施设、显示、趣向。”

“我今现在如来、无所著、等正觉,他们也有这样的正行说法。对四圣谛的广摄、广观、分别、发露、开仰、施设、显示、趣向。”

 

如来:为佛的十号之一。乘如实之道而来,由因得果而成正觉。体如而来,故名如来。——详见《佛学大辞典》

等正觉:为佛的十号之一。正确的遍觉一切法理。——详见《佛学大辞典》

五、四谛摄一切善法

《中阿含經卷第七》中说:尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。若有無量善法。彼一切法皆四聖諦所攝。來入四聖諦中。謂四聖諦於一切法最為第一。所以者何。攝受一切眾善法故。諸賢。猶如諸畜之跡。象跡為第一。所以者何。彼象跡者最廣大故。如是。諸賢。無量善法。彼一切法皆四聖諦所攝。來入四聖諦中。謂四聖諦於一切法最為第一。云何為四。謂苦聖諦。苦習.苦滅.苦滅道聖諦。

尊者舍梨子告诉诸比丘说:“诸贤(对大众的尊称)!如果有无量的善法,那些一切法,都为四圣谛所摄(包括在内了),都会来归入在四圣谛的法中。是因为,四圣谛在一切的法中,是第一位的。为什么这样说呢?那是因为,它能摄受一切的众善法之故。诸贤!犹如诸畜类的足迹,大象的足迹为第一。为什么呢?因为,大象的脚印在畜类中是最大的。同这个道理一样,有无量的善法,那些一切法都为四圣谛所摄,来入在四圣谛法中。因为四圣谛法,在一切的法中是最为第一的。什么样的四种呢?就是苦圣谛、苦习圣谛、苦灭圣谛、苦灭道迹圣谛。”

六、诸法都已摄在四圣谛中了

《大般涅槃經卷第十三》中说:迦葉菩薩白佛言。世尊。昔佛一時在恒河岸尸首林中。爾時如來取其樹葉告諸比丘。我今手中所捉葉多。一切因地草木葉多。諸比丘言。世尊。一切因地草木葉多不可稱計。如來所捉少不足言。諸比丘。我所覺了一切諸法。如因大地生草木等。為諸眾生所宣說者。如手中葉。世尊。爾時說如是言。如來所了無量諸法。若入四諦則為已說。若不入者應有五諦。爾時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。善男子。汝今所問則能利益安隱快樂無量眾生。善男子。如是諸法悉已攝在四聖諦中。

迦叶菩萨对佛说:“世尊!往昔的时候,佛曾在恒河岸边的尸首林中。那时佛拿着一片树叶对诸比丘说:我现在手中所拿着的树叶多呢,还是一切因大地而生的草木叶子多呢?诸比丘回答说:世尊!一切的因大地而生的草木叶子多得不可称计。如来手中所拿的叶子是太少了,微不足道。佛说:诸比丘!我所觉了的一切诸法,譬如因为大地所生出的草木那么多。而我为诸众生所宣说的,却如同手中所拿的树叶一样少。”

迦叶菩萨对佛说:“世尊!如来所觉了的无量诸法,如果是归入在四圣谛中的,就算是早已说出了。如果不归入四圣谛的话呢,就应当是有五谛,而不能只说有四谛了。”

佛赞叹迦叶菩萨说:“善哉,善哉!善男子,你今天所问的问题,是能利益、安隐、快乐无量的众生的。善男子,确实是这样的,一切的诸法,全部都已经摄在四圣谛法中了。”
  评论这张
 
阅读(248)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018